O společnosti

Zemědělské družstvo Bezuchov vzniklo 30. prosince 1991 delimitací Zemědělského družstva Dřevohostice na dva nové subjekty, a to: Zemědělské družstvo Bezuchov a Zemědělské družstvo Dřevohostice. Identifikační číslo 42866766, sídlo Bezuchov, okres Přerov.

Následnou transformací dle 229/1991 Sb. Zákona ze dne 21. května 1991 o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku a vyhlášky č. 42/1992 Sb. byl vytvořen nový právní subjekt - Zemědělské obchodní družstvo Bezuchov, zapsáno 28. dubna 1993 s tímto posláním: zmírnit následky některých majetkových křivd, k nimž došlo vůči vlastníkům zemědělského a lesního majetku v období let 1948 až 1989, dosáhnout zlepšení péče o zemědělskou půdu obnovením původních vlastnických vztahů k půdě a upravit vlastnické vztahy k půdě v souladu se zájmy hospodářského rozvoje venkova i v souladu s požadavky na tvorbu krajiny a životního prostředí.

Jednotlivé oprávněné osoby se staly podílníky na majetku družstva způsobem, kdy se čisté obchodní jmění rozdělilo takto: 50% na půdu, 30% na vnesený inventář, 20% na odpracované roky. Hodnota vypočteného majetku byla promítnuta na Majetkový list a dle zvážení jednotlivých oprávněných osob, byl tento majetek vložen do nově vzniklého Zemědělského obchodního družstva Bezuchov v podobě členského podílu ve výši 30 000,- Kč a jejich násobků. Zapisované jmění činilo 8 000 000,- Kč. Nevložený majetek byl vydán oprávněným osobám v plné výši do 90-ti dnů od podání žádosti.

Nároky oprávněných osob byly vyrovnány do konce roku 1996.

V následných letech došlo k úmrtí některých členů a jiní ukončili své členství, což vedlo k tomu, že vypořádací závazky překročily 39% základního jmění družstva. Z tohoto důvodu bylo v roce 1998 přistoupeno k transformaci na Akciovou společnost. Majetek družstva se ocenil v tržních cenách, rozdělil dle velikosti jednotlivých členských podílů a vložil se ve formě akcií do nově vzniklé Bezuchovské a.s., zapisované jmění činí 7 196 000,- Kč.

Někteří bývalí členové nebo jejich dědici odmítli převzít akcie a tyto zůstávají majetkem družstva ve výši 2 350 000,- Kč, což činí 32,65% podílu v Bezuchovské a.s.

Další soubor majetku tvoří nemovitosti, které družstvo dlouhodobě pronajímá.

Statutární orgán družstva je předseda, který jménem družstva jedná navenek. Zapisovaný základní kapitál 999 000,- Kč.