Aktuality

Pozvánka na členskou schůzi dne 28.7.2014

Předseda Zemědělského obchodního družstva Bezuchov

se sídlem Bezuchov, IČ: 42866766, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu DrXXI, vložka 56

svolává

členskou schůzi družstva na pondělí 28.7.2014 v 14:00 hod do notářské kanceláře, notářky JUDr. Jitky Palacké v Přerově, Žerotínovo nám. 13.

Program členské schůze:

 1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti schůze,
 2. Návrh na změnu stanov článku 2 – předmět podnikání
 3. Závěr

Člen se členské schůze účastní osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastoupení musí být písemná a musí obsahovat zákonné náležitosti.

V Bezuchově dne 11.7.2014

Vladimír Klvaňa

Předseda družstva

Celý dokument ke stažení.

Publikováno Osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele

Osvědčení je k dispozici ke stažení.

Informace o příslušnosti společnosti ke koncernu

Zemědělské obchodní družstvo Bezuchov se sídlem Bezuchov, IČ:42866766 v souladu s ust.§79 odst.3 ZOK sděluje příslušnost ke koncernu se společností Bezuchovská a.s. , se sídlem Bezuchov čp. 33, IČ:25821067.

Pozvánka na členskou schůzi dne 17.6.2014

Předseda Zemědělského obchodního družstva Bezuchov

se sídlem Bezuchov, IČ: 42866766, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu DrXXI, vložka 56

svolává

členskou schůzi družstva, která se bude konat dne 17.6.2014 v 17.00 hod v Kulturním domě v Bezuchově.

Program členské schůze:

 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti schůze
 2. Návrh na změnu stanov článku 2 – předmět podnikání
 3. Přijetí nových členů
 4. Převod členských podílů
 5. Závěr

Informace pro členy: Člen se zúčastní členské schůze osobně nebo v zastoupení. Plná moc k zastoupení musí být písemná a musí obsahovat náležitosti dle § 635/2 ZOK.

V Bezuchově dne 2.6.2014

Vladimír Klvaňa

Předseda družstva

Celý dokument ke stažení.

Pozvánka na členskou schůzi dne 19.3.2014

Předseda Zemědělského obchodního družstva Bezuchov

se sídlem Bezuchov, IČ: 42866766, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu DrXXI, vložka 56

svolává

členskou schůzi družstva, která se bude konat dne 19.3.2014 v 14,00 hodin v Notářské kanceláři notářky JUDr. Jitky Palacké se sídlem Kratochvílova 143/13, Přerov.

Program členské schůze:

 1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti členské schůze,
 2. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2011, 2012 a 2013 včetně hospodářských výsledků
 3. Volba předsedy družstva
 4. Projednání žádosti o převod členských podílů
 5. Schválení smlouvy o výkonu funkce
 6. Návrh na změnu stanov družstva
 7. Závěr

Informace pro členy družstva:

Člen se zúčastňuje členské schůze osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více členských schůzích.

Nikdo nesmí být na jednání členské schůze zmocněncem více než jedné třetiny všech členů družstva.

Účetní závěrky za rok 2011, 2012 a 2013 jsou členům k dispozici k nahlédnutí v sídle družstva.

V Bezuchově dne 28.2.2014

Vladimír Klvaňa

Předseda družstva

Originál dokumentu ke stažení.

Spuštěny webové stránky Družstva